Afspraak maken

Privacy Statement

Vaccinaties
+31 (0)88 291 49 00

 

Privacy statement website Travel Health Clinic

De Travel Health Clinic gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van haar website beschikbaar komen. De Travel Health Clinic zal daarom deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens: maken afspraak Alle gegevens die door onze site wordt verzameld worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het sturen van een mail of het maken van een afspraak, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Deze persoons- en/of gezondheidsgegevens hebben wij nodig om een op maat gemaakt reisadvies te geven. U kunt te allen tijden kosteloos alle gegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. Stuur daarvoor een bericht aan ons via www.thci.nl.

Verwerking persoonsgegevens: bezoek website Travel Health Clinic verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Dat doen we om te begrijpen hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren en het gebruiksgemak voor u te vergroten.

De verzamelde gegevens worden in de vorm van samenvattingen uitsluitend getoond aan geautoriseerde medewerkers. De gegevens worden verzameld via Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op een computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. We maskeren het laatste octet van uw IP-adres, dat zijn de laatste vier cijfers van zo’n adres, hierdoor zijn gegevens niet tot uw computer te herleiden. Gegevensdeling met derden is uitgeschakeld.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google is gecertificeerd voor het EU/US Privacy Shield Framework. Haar privacy policy voldoet aan de Europese wetgeving zoals vastgelegd in de AVG.

Tevens maken wij gebruik van YouTube. YouTube is een dochteronderneming van Google en valt onder dezelfde verwerkersovereenkomst zoals we die met Google hebben afgesloten. YouTube kan advertenties plaatsen bij video’s. Hier leest u meer informatie over privacy en Google advertentieprogramma’s.

U kunt het gebruik van cookies door Google voor bepaalde doeleinden beperken. U kunt ook het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Browsers zoals Firefox, Internet Explorer en Chrome bieden ook mogelijkheden om anoniem te surfen. Zie navolgende informatie daarover:

De Travel Health Clinic streeft ernaar om te zorgen voor goede reizigersadvisering en adequate vaccinaties. Daarom is het nodig dat de Travel Health Clinic beschikt over informatie over u. Deze informatie noemen wij persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar ook informatie over uw gezondheid. De Travel Health Clinic vindt uw privacy belangrijk. De Travel Health Clinic gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Travel Health Clinic respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacy wetgeving wordt behandeld.

In dit privacy statement legt Travel Health Clinic uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en wat zij ermee doet. Verder kunt u in dit statement lezen wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen.

Doeleinden van de verwerking:

Travel Health Clinic verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om te zorgen voor goede reizigersadvisering en het geven van vaccinaties.
 • Het voeren van de administratie en het interne beheer van de Travel Health Clinic.
 • Voor de facturering van de aan u geleverde diensten en zorg.
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratie en bewaarplicht.
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen.
 • De afhandeling van uw aanvraag voor informatie.
 • Voor het verbeteren van de dienstverlening van de Travel Health Clinic
 • Voor het uitoefenen van een accountantscontrole.
 • Voor eventuele klachtbehandeling en geschilbeslechting.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Travel Health Clinic

De Travel Health Clinic verwerkt alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor onze zorg en dienstverlening. Travel Health Clinic verwerkt onder meer de volgende gegevens van u:

 • Uw persoonsgegevens en uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, emailadres, geboortedatum en uw Burgerservicenummer.
 • Medische informatie, zoals de reisanamnese en de gezondheidsverklaring.
 • Facturatiegegevens
 • Correspondentie en eventuele malariarecepten.

Rechtsgrond voor de verwerking

De Travel Health Clinic verwerkt uw gegevens alleen:

 • Als u hiervoor toestemming geeft.
 • Ter uitvoering van de overeenkomst met de Travel Health Clinic en voor interne beheer van de instelling.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Voor de behartiging en gerechtvaardigde belangen van de Travel Health Clinic.

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigde belang van de Travel Health Clinic, zoals hierboven geschreven, is gelegen in:

 • Het doen van intern onderzoek naar reis- en vaccinatiegegevens (hiervoor worden uitsluitend persoonsgegevens gebruikt die niet direct herleidbaar zijn naar u).
 • Kwaliteitscontroles

Uitwisseling met derden

Uw persoonsgegevens zijn bij de Travel Health Clinic in vertrouwde handen. De Travel Health Clinic deelt uw persoonsgegevens niet met anderen dan de Travel Health Clinic tenzij:

 • U toestemming geeft voor de verstrekking.
 • U heeft gevraagd deze gegevens aan derden te verstrekken.
 • De Travel Health Clinic wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken.
 • De gegevensverstrekking noodzakelijk is om goed zorg aan u te verlenen en om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • De gegevensverstrekking noodzakelijk is met het oog op het beheer van de instelling.

Bewaartermijn

De Travel Health Clinic houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De Travel Health Clinic bewaart:

 • Gegevens uit uw cliëntdossier 15 jaar.
 • Declaratie en administratiegegevens 7 jaar.
 • Een eventueel klachtendossier tot 5 jaar na beëindiging van het klachtendossier

Beveiliging van persoonsgegevens

De Travel Health Clinic neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Travel Health Clinic heeft hiervoor verschillende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Uw rechten

Op grond van de privacy wetgeving heeft u verschillende rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht
  U heeft recht de door de Travel Health Clinic verwerkte persoonsgegevens
  in te zien en hiervan een overzicht te ontvangen.
 • Correctierecht
  U heeft het recht gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet juist
  Ook kunt u een aanvullende verklaring toevoegen aan uw dossier.
 • Vernietigingsrecht
  U heeft het recht een vernietigingsverzoek in te dienen. De Travel Health
  Clinic vernietigt in dat geval uw gegevens, tenzij de Travel Health Clinic
  wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of het belang van een derde
  zwaarder weegt dan uw recht op vernietiging van uw gegevens

Identificatie

De Travel Health Clinic vraagt bij alle bezoeken om een bewijs van uw identiteit.

Identiteit plicht, om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekt worden of de verkeerde persoonsgegevens wijzigt of verwijdert.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy statement of ons privacy beleid of een beroep wilt doen op een van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Travel Health Clinic Oost

Geerdinksweg 139-77
7555 DL Hengelo
Tel. 088-2914900
www.thci.nl
info@thci.nl

Cookie Statement

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder.

Contact

Travel Health Clinic
T: +31 (0)88 291 49 00
E: info@thci.nl

Selecteer Bestemming

Klanten over ons