Privacy Statement

Afspraak maken
Vaccinaties
+31 (0)88 291 49 00

Begripsbepalingen
1. Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens en vallen niet onder dit reglement.
2. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen rond persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
4. Bewerker: externe persoon of organisatie die voor Travel Health Clinic persoonsgegevens verwerkt.
5. Derde: ieder ander dan de betrokkene, Travel Health Clinic, de bewerker, of degene(n) die onder gezag van Travel Health Clinic of de bewerker gemachtigd is (zijn) om persoonsgegevens te verwerken.
6. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
7. Travel Health Clinic: Travel Health Clinic gevestigd in Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Winterswijk

Doeleinden verwerking
Travel Health Clinic verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
Travel Health Clinic verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Travel Health Clinic. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Travel Health Clinic verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Travel Health Clinic heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier en Google Analytics.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Travel Health Clinic verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Travel Health Clinic worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Travel Health Clinic Oost uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Travel Health Clinic getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Travel Health Clinic. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Travel Health Clinic worden bewaard voor een duur van 15 jaar.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Travel Health Clinic te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Travel Health Clinic Oost verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Travel Health Clinic doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Travel Health Clinic Oost

Geerdingsweg 139 – 77

7555 DL Hengelo

info@thci.nl

0031 (0)88 – 291 49 00

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk indienen bij bovengenoemde contactgegevens. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Travel Health Clinic Oost, neem dan contact op met Travel Health Clinic Oost via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Afspraak maken

Contact

Travel Health Clinic
T: +31 (0)88 291 49 00
E: info@thci.nl

Selecteer Bestemming

Klanten over ons